Զգա մրցակցության առավելությունը
Զգա մրցակցության առավելությունը

Բոլորը տեսնելու համար պետք է գրանցվեք համակարգում

iTender մրցույթները

Մրցույթի անվանումը Ծածկագիր Մրցույթի տեսակը Ժամկետը սկիզբ/ավարտ

Այլ մրցույթներ, մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ

Անվանումը Կատեգորիա Ժամկետը սկիզբ/ավարտ Նախահաշվային գին ?
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Փարպիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Փարպի համայնքի տանիքները արևային վահանակներով ծածկման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄ-ՓՀ-ԳՀԱՇՁԲ -19/04 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերի հայտարարություն Այլ աշխատանքներ 21.08.2019 20:19 - 28.08.2019 14:00 Տեսնել Բեռնել
Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի կարիքների համար աղբախցերի մաքրման ծառայությունների ձեռքբերման ԵԱՍՄ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-19/9 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր Այլ ծառայություններ 21.08.2019 17:50 - 23.08.2019 09:30 Տեսնել Բեռնել
ՀՀ ԱՆ «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից գնանշման հարցմամբ ՏԴՊԱԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/60 ծածկագրով հրավերի հայտարարություն Շինարարություն 21.08.2019 17:56 - 03.09.2019 10:30 - Բեռնել
ՀՀ ԱՆ «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից գնանշման հարցմամբ ՏԴՊԱԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/60 ծածկագրով հրավերի հայտարարություն Բժշկական սարքավորումներ, գործիքներ և պարագաներ 21.08.2019 17:56 - 03.09.2019 10:30 - Բեռնել
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվելիք թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/94/95 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավեր Այլ աշխատանքներ 21.08.2019 18:22 - 28.08.2019 10:00 Տեսնել Բեռնել
ՀՀ ԱՆ «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից գնանշման հարցմամբ ՏԴՊԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/61 ծածկագրով հրավերի հայտարարություն Բժշկական սարքավորումներ, գործիքներ և պարագաներ 21.08.2019 18:06 - 28.08.2019 11:00 - Բեռնել
ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի բերդի համայնքապետարանի կարիքների համար շինարարական ծրագրի որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար կազմակերպված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԾՁԲ-19/04 գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Այլ ծառայություններ 21.08.2019 18:00 - 28.08.2019 14:30 Տեսնել Բեռնել
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/166 ծածկագրով մշակութային միջոցառումների իրականացման /«Էրեբունի-Երևան» տոնակատարության ձևավորման և դրոշակազարդարման/ ծառայությունների ձեռքբերման գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր Միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ 21.08.2019 17:57 - 29.08.2019 11:00 Տեսնել Բեռնել
<<Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ>> ՊՈԱԿ -Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ Հ Ր Ա Վ Ե Ր Դեղորայք և պատվաստանյութեր 21.08.2019 17:37 - 28.08.2019 11:00 - Բեռնել
«ՀՀԿՈՏԱՅՔԻՄԱՐԶԻԳԵՂԱՇԵՆԻՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»-ԻԿԱՐԻՔՆԵՐԻՀԱՄԱՐ` «ՈՐԱԿԻՆԿԱՏՄԱՄԲՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆՆՊԱՏԱԿՈՎՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ 21.08.2019 17:26 - 28.08.2019 10:00 Տեսնել Բեռնել

Թեժ գծի հեռախոսահամարներ

094 24 49 70

091 24 49 70